بازارها
بازار تغییر
تاریخچه بازار
قیمت (USDT) مقدار (XLM) زمان
- XLM
فروش استلار
قیمت واحد:
USDT
مقدار:
XLM

مجموع کل:
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
حداقل معامله: 2 USDT
حدضرر:
USDT
قیمت واحد:
USDT
مقدار:
XLM

مجموع کل:
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
حداقل معامله: 2 USDT
مقدار:
XLM

مجموع کل:
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
حداقل معامله: 2 USDT
سفارش با قیمت معین
قیمت واحد:
USDT
سفارش حدضرر
حدضرر:
USDT
قیمت واحد:
USDT
مقدار:
XLM

مجموع کل:
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
حداقل معامله: 2 USDT
- USDT
خرید استلار
قیمت واحد:
USDT
مقدار:
XLM

مجموع کل:
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
حداقل معامله: 2 USDT
حدضرر:
USDT
قیمت واحد:
USDT
مقدار:
XLM

مجموع کل:
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
حداقل معامله: 2 USDT
مقدار:
XLM

مجموع کل:
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
حداقل معامله: 2 USDT
سفارش با قیمت معین
قیمت واحد:
USDT
سفارش حدضرر
حدضرر:
USDT
قیمت واحد:
USDT
مقدار:
XLM

مجموع کل:
USDT
برای معامله وارد شوید یا ثبت نام کنید
حداقل معامله: 2 USDT
سفارشات بازار
کل (USDT) مقدار (XLM) قیمت (USDT)
سفارش های شما
سمت بازار نوع تاریخ مقدار شرط قیمت پر شده عملیات